It seems we can't find what you're looking for.

هد پمپ تصفیه آب نیمه صنعتی

در الکتروموتور یا پمپ دستگاه های نیمه صنعتی هد پمپ متغیری وجود دارد که وظیفه تامین فشار را به صورت دیافراگمی بر عهده دارد و قابلیت کم و زیاد کردن فشار خروجی پمپ را دارد. در برخی موارد که فشار آب خروجی کم است می توان با تغییر موقعیت پیچ روی هد پمپ فشار را افزایش داد و یا در مواردی که فشار آب ورودی قبل از دستگاه زیاد است می توان فشار را افزایش داد. . می تواند فشار را پس از پمپ افزایش دهد. برای جلوگیری از شکستن قطعات بعد از آن پایین آمد. برای تنظیم هد پمپ نیمه صنعتی حتما از فشار سنج آب استفاده کنید تا فشار مورد نظر و مورد نیاز به دست آید. توجه: موارد ذکر شده نیاز به تجربه کافی دارد لذا حتما از تکنسین های دستگاه های صنعتی استفاده نمایید.