فیلتر فریجیدر

فیلتر یخچال ساید فریجیدر FRIGIDAIRE کتابی (دو لول)


فیلتر کتابی فریجیدر،الکترولوکس وستینگهاوس