فریجیدر،الکترولوکس-وستینگهاوس

فیلتر یخچال ساید فریجیدر FRIGIDAIRE کتابی (دو لول)


فیلتر کتابی فریجیدر،الکترولوکس وستینگهاوس