تایوانی-برقی-02
-اورینگ-شفاف-04
اورینگ-شفاف-03
-اورینگ-شفاف-01
-اورینگ-شفاف
تایوانی-برقی-02
-اورینگ-شفاف-04
اورینگ-شفاف-03
-اورینگ-شفاف-01
-اورینگ-شفاف

پوسته هوزینگ مرحله اول تصفیه آب تک اورینگ شفاف