-بلند-سایز-12.

سه راهی شیر ورودی – اتصال کرومه ۱/۲