سایز-۳.۸.

سه راهی استیل شیر ورودی تصفیه آب خانگی – اتصال کرومه ۳/۸