-کوتاه-سایز1.2
-کوتاه-سایز1.2-01.
-کوتاه-سایز1.2
-کوتاه-سایز1.2-01.

سه راهی کوتاه شیر ورودی تصفیه آب خانگی – اتصال کرومه ۱/۲