-ریز-،-برای-پوسته-ممبران.
-ریز-،-برای-پوسته-ممبران-01.
-ریز-،-برای-پوسته-ممبران-02
-ریز-،-برای-پوسته-ممبران.
-ریز-،-برای-پوسته-ممبران-01.
-ریز-،-برای-پوسته-ممبران-02

زانو ممبران ساده تصفیه آب سایز۱/۸ دنده ریز