-02.
-03.
1
-02.
-03.
1

اتصال زانو فیتینگ تصفیه آب خانگی سایز ۱/۴