-یک-سر-رزوه.jpeg

سه راهی پست کربن یه سر رزوه سایز ۱/۴