سوزن-دار-01.jpeg
سوزن-دار-03.jpeg
سوزن-دار-02.jpeg
-سوزن-دار.jpeg
سوزن-دار-01.jpeg
سوزن-دار-03.jpeg
سوزن-دار-02.jpeg
-سوزن-دار.jpeg

شیر میکس پلاستیکی با سوپاپ یکطرفه