فشار شکن

فشار شکن ثابت قبل از ورودی تصفیه آب خانگی سایز ۱/۴