مغزی شیر روی سینک تصفیه آب – ستاره ای سایز ۳٫۸21007