مغزی شیر روی سینک تصفیه آب عصایی – اهرمی سایز ۳٫۸21008