اتصال سه راهی تصفیه آب رزوه ۱/۴ به شلنگ ۱۰

اتصال سه راهی تصفیه آب رزوه ۱/۴ به شلنگ ۱۰