فیلتر الیافی یخچال ساید fap

فیلتر بیرونی یخچال ساید الیافی یک میکرون FAP