داستان ما

تصفیه آب

عملکرد دستگاه های تصفیه آب در واقع بر حسب نوع و کیفیت آب منطقه مورد نظر متغیر میباشد در واقع برای انتخاب نوع دستگاه تصفیه آب میبایست ابتدا کیفیت آب منطقه و مقدار مصرف آب روزانه توسط کارشناس مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن دستگاه تصفیه آب مورد نظر انتخاب و مورد بهره برداری قرار گیرد.

ادامه مطلب…

تصفیه آب غرب تهران

امروزه دستگاه های تصفیه آب به صورت بسیار متنوع در بازار موجود میباشد که عملکرد آن بر حسب نوع آن دستگاه متفاوت است ولی به صورت کلی تمام دستگاه ها اعم از دستگاه های خانگی و یا دستگاه های صنعتی و یا نیمه صنعتی دارای فیلتر ممبران و پمپ آب میباشد.

II

۰۲٫ تصفیه آب خانگی

IV

۰۴٫ تصفیه آب نیمه صنعتی