خروجی های فیلتر ممبران

ورودی-خروجی-ممبران

خروجی های فیلتر ممبران

خروجی های فیلتر ممبران

خروجی های پوسته ممبران که به وسیله دو عدد اتصال در انتهای پوسته ممبران قرار دارد آب ورودی را به فیلتر ممبران را به دو قسمت

آب تصفیه شده  جهت ورود به مخزن ذخیره و پساب جهت دور ریز به فاضلاب جدا میسازد که حجم دور ریز و میزان تولید

به وسیله این دو قطعه یعنی زانو سوپاب ممبران ( شیر یکطرفه ) و محدود کننده فاضلاب میباشد.

خروجی های فیلتر ممبران در واقع محدود کننده میزان دورریز به فاضلاب (رستریکتور):

این قطعه نسبت به سایز هر دستگاه تصفیه آب

یا هر سایز فیلتر ممبران برای تنظیم میزان دورریز با میزان آب تصفیه شده به کار برده می شود.

(املاح کل موجود درآب) ورودیTDS میزان تنظیم دورریز با آب تصفیه شده به مواردی مانند میزان

دستگاه و حجم تولید بستگی دارد.

این قطعه در مرحله آخر دستگاه قرار دارد که وظیفه تنظیم میزان خروجی پسّاب

برای جلوگیری از هدر رفتن بیش از اندازه آب و کاهش هزینه بهای آب مصرفی را بر عهده دارد.

کار دیگر این قطعه تنظیم درصد خلوص در آب تصفیه شده می باشد.انتخاب سایز مناسب رستریکتور نیاز

به تجربه بسیار بالا و دقت زیادی دارد و حتما باید بوسیله سرویس کاران ماهر انتخاب شود.

با انتخاب غلط سایز محدود کننده پسّاب آسیب بسیار زیادی به دستگاه و ممبران دستگاه وارد می شود.

که برای سایزهای مختلف۳۰۰,۴۲۰,۵۵۰,۶۵۰,۸۰۰,۱۲۰۰انواع سایزهای محدود کننده پسّاب: سایز

دستگاه ها موجود می باشد.

زانو سوپاپ ممبران

در انتهای مسیر تولید آب تصفیه شده و در خروجی پوسته ممبران

بصورت یک شیر یکطرفه عمل کرده و از برگشت آب تصفیه شده داخل ممبران جلوگیری می نماید.

به دلیل بالا بودن فشار در محل نصب زانو سوپاپ ممبران

این قطعه دارای دنده های بسیار ریز ۸/۱ اینچ می باشد که از نشتی آب جلوگیری شود.

این قطعه بسیار حساس بوده و خرابی آن باعث به هم ریختن عملکرد صحیح  می گردد.

محل نصب زانو سوپاپ ممبران: در انتهای پوسته ممبران در خروجی متمایل به وسط پوسته و قبل از هایپرشر  نصب می گردد.

فشار بیش از حد مجاز در سیستم تصفیه آب باعث بر هم خوردن

عملکرد صحیح این قطعه و روشن و خاموش شدن بی دلیل دستگاه می گردد.